Kategórie

Information

Výrobcovia

Moje meno a priezvisko
moja adresa
Môj telefón a e-mail

 

E-byliny
IČO16523946
Opatovická 20
110 00 Praha 1

 
V .................................. dňa ..................
 
Vec: Reklamácia
 
Vážení,

dňa .................. som u Vás zakúpil ....................................... (predmet kúpy), za kúpnu cenu vo výške ........................, - Sk.
 Po prevzatí som však zistil túto vadu: .............................................................................................................................. .................................................


Týmto preto v súlade so znením § 2165 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka uplatňujem nárok z vyššie uvedenej vady a požadujem: ..................
(Vyberte jeden z možných nárokov: výmenu veci / vykonanie opravy / zľavu z kúpnej ceny vo výške .......... / Odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny).
 
S pozdravom,
 

.................................................. ..............................
(Vlastnoručný podpis)