Kategórie

Information

Výrobcovia

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 obchodné spoločnosti 

E - byliny - Dana Langová , IČO - 16523946

   so sídlom Opatovická 20 , 110 00 Praha 1, Česká republika,

  evidenčné číslo : 310001-52379850

Registrácia : Živnostenský list vydaný v Prahe 1. Nie som platca DPH !

pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu umiestneného na internetovej adrese :                                                                                                           www.e-byliny.com  

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) obchodnej spoločnosti  E - byliny - Dana Langová , so sídlom Opatovická 20 , 110 00 Praha 1 , , evidenčné číslo 310001-52379850 , Živnostenský list vydaný v Prahe 1 , ( ďalej len " predávajúci " ) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods 1 zákona č 89 / 2012 Zb . , Občiansky zákonník ( ďalej len " Občiansky zákonník " ) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.e-byliny.com ( ďalej len " webová stránka " ) , a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ) .
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , je právnickou osobou alebo osobou , ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania .
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku . Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku .
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok .

2.Uživatelský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len " užívateľský účet " ) . V prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .   
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu .
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám .
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok ) .Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho , popr . nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .

3.Uzavření kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru . Ustanovenie § 1732 ods 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru . Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov . Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok .
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :
 • objednávanom tovaru ( objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ) ,
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .
 1. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " Potvrdzujem objednávku " . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .
 2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne ​​alebo telefonicky ) .
 3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( akceptáciou ) , ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho .
 4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám , pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby .

4.Cena tovar a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :
 •  v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Opatovická 20 , 110 00 Praha 1 ;
 •  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ;
 •  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č 2600523322 / 8330, IBAN - SK71 8330 0000 0026 0052 3322
  vedený u spoločnosti Fio banka ( ďalej len " účet predávajúceho " ) ;
 •  bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal ;
 •  bezhotovostne platobnou kartou ;
 •  v hotovosti v prevádzkach - Uloženka a Zásielkovňa ;
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené výslovne inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru .
 2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu . Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 1.25 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovar vopred .
 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy .
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho .
 5. Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky ( článok 1.17 ) , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu . Ustanovenie § 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .
 7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho .

5.Odstoupení od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie , že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka , nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru , ktorý podlieha rýchlej skaze , ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale , ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu , ak porušil ich pôvodný obal .
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 1.28 alebo o iný prípad , keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť , má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete . Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim , ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok . Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho Opatovická 20 , 110 00 Praha 1 , alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@e-byliny.com  . Tovar nesmie poslané na dobierku .
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 1.29 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu , a to aj v tom prípade , keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou .
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 1.29 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim , a to rovnakým spôsobom , akým je predávajúci od kupujúceho prijal . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar podnikateľovi odoslal .
 5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .
 6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť . V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim .
 7. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček , je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim , stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .

6.Přeprava a dodanie tovaru

 1. V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .
 2. Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní .
 3. V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia .
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať .
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho , ak sú predávajúcim vydané.

7.Práva z vadného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 , § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka ) .
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že tovar pri prevzatí nemá vady . Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že v čase, keď kupujúci tovar prevzal :
 3. má tovar vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednania , má také vlastnosti , ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ,
 • sa tovar hodia na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa ,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe , ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy ,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov .
 1. Ustanovenia uvedené v článku 1.41 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá , na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním , u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia , ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru .
 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia , má sa za to , že tovar bol chybný už pri prevzatí .
 3. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih , kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar .
 4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho .

8.Další práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm . e ) Občianskeho zákonníka .
 3. Mimosúdnych sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@e-byliny.com . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho .
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia . Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad . Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov . Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb . , O ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov .
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka .

9.Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho , ktorý je fyzickou osobou , je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov , v znení neskorších predpisov .
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko , adresa bydliska , identifikačné číslo , daňové identifikačné číslo , adresa elektronickej pošty , telefónne číslo , ( ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje " ) .
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim , a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu . Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť , súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu . Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou , ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy .
 4. Kupujúci berie na vedomie , že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii , vo svojom užívateľskom účte , pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu , ako spracovateľa . Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám .
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .
 7. Kupujúci potvrdzuje , že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom , že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov .
 8. V prípade , že by sa kupujúci domnieval , že predávajúci alebo spracovateľ ( článok 1.55 ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom , najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže :
 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
 • požadovať , aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav .
 1. Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať . Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie .

10.Zasílání obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač . V prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .

11.Doručování

 1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke .

12.Závěrečná ustanovenia

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy .
 5. Kontaktné údaje predávajúceho : adresa pre doručovanie Opatovická 22 , 110 00 Praha 1 , adresa elektronickej pošty info@e-byliny.com , telefón +420 224 930 234.

 

V Prahe dňa 1.1.2016

                                                                                                                                  Dana Langová

                                                                                                                                   E - byliny