Kategórie

Information

Výrobcovia


Moje meno a priezvisko
moja adresa
Môj telefón a e-mail
 
E-byliny
16523946
Ladan
Opatovická 20
110 00 Praha 1

 
V ..................... dňa .........
 
Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku
 
Dobrý deň,
dňa ............... som prostredníctvom vášho e-shopu ............... uzavrel kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol tovar ..................... Tovar som prevzal dňa ............ od pracovníka dopravnej spoločnosti .................. ......... Zásielka bola doručená v neporušenom obale a v bezchybnom stave.

Vzhľadom na to, že tovar nenaplnilo má očakávania, rozhodol som sa využiť svoje právo, a v súlade so znením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

Tovar Vám zasielam späť v samostatnej zásielke a zároveň Vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny, vrátane nákladov na poštovné vo výške .................., - Sk v prospech môjho bankového účtu č. ........................... Najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.
 

S pozdravom
 
..............................................
(Podpis)
 
prílohy:
Kópia kúpneho dokladu